• Persoonlijke aanpak
 • MfN register mediator
 • Het kind staat centraal
Tel: (06) 21 69 59 60

Wat is mediation?

Als je een conflict hebt, wil je daar zo snel mogelijk vanaf. Zeker in die gevallen waarin jullie weer met elkaar verder willen of moeten. Je hebt liever normale, werkbare verhoudingen dan een juridische steekspel. Die laatste mondt vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt het eind van zo’n procedure niet altijd een oplossing voor het conflict. Steeds vaker kiest men daarom voor mediation.

Hier een testimonial: “Het inzetten van mediation heeft onze verwachtingen veruit overtroffen. Achteraf gezien kunnen we dan ook alleen maar concluderen: hadden we dit maar eerder gedaan. Het resultaat was verbluffend snel en de kosten te verwaarlozen ten opzichte van de juridische kosten die we al voor onze kiezen hadden gehad en nog dreigden te krijgen.

Mediation

Voor bijna elk conflict bestaat een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen dat je die oplossing niet meer kunt zien. Hulp, van een onpartijdige persoon zoals een mediator, kan daarin verandering brengen. Met mediation los je het conflict samen op met de persoon met wie je het conflict hebt. Je wordt daarbij geholpen door de mediator.

Scheiding mediation

Bij het verbreken van een relatie speelt er naast het 'zakelijke' aspect vooral ook het emotionele aspect mee. Niet alleen omdat je zelf als persoon geraakt bent door een scheiding, maar vooral ook omdat dit vergaande consequenties heeft voor jullie gezamenlijke kinderen. Gesprekken over de scheiding en de te regelen gevolgen daarvan zijn daarom vaak gevoelig voor ontvlamming. Met mediation verklein je dit negatieve effect zo veel mogelijk. Een mediator helpt jullie hier doorheen en voorbij, zodat jullie tot goede afspraken komen die toekomstbestendig zijn.

Mediation heeft een aantal belangrijke kenmerken:


Bij mediation bepalen jullie gezamenlijk de oplossing

De mediator bedenkt geen oplossingen, hij neemt geen standpunt in en beslist niet. Maar hij begeleidt jullie wel tijdens de gesprekken; hij zorgt ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen vertellen. Door bepaalde vragen te stellen helpt hij jullie om zelf de oplossing te vinden voor het conflict. Jullie werken daar zelf actief aan mee en bepalen zelf welke oplossing jullie kiezen.

Bij mediation zoek je belangen in plaats van standpunten

Wat iemand tijdens een conflict zegt en doet, is vaak niet wat hij werkelijk wil. Mensen die in conflict zijn, graven zich vaak vast in hun standpunten en proberen door discussie en overredingskracht ‘hun gelijk’ te halen. Een mediator probeert erachter te komen wat iedere betrokkene écht belangrijk vindt en wil.

Hij zorgt ervoor dat jullie tijdens de gesprekken weer gaan kijken naar (je eigen en) elkaars belangen in plaats van naar elkaars standpunten. Dan is de weg weer open voor oplossingen.

Mediation biedt ruimte voor creatieve oplossingen

Bij mediation wordt geen ‘uitspraak van bovenaf’ opgelegd. De partijen bepalen samen hoe de oplossing eruitziet. Vaak komen daar heel creatieve oplossingen uit, waarover alle betrokkenen tevreden zijn. Een oplossing die via mediation bereikt is, wordt daardoor meestal goed geaccepteerd en de praktische invulling naderhand levert in de praktijk maar weinig problemen op.

Door het informele karakter en de directe aanpak worden de conflicten snel en goedkoop opgelost. De praktijk laat zien dat circa 65% van alle gevallen slaagt. (Bron: MfN)

Bij mediation is je blik gericht op de toekomst

Mediation richt zich op de toekomst, niet op het verleden. Er wordt niet gezocht naar schuldigen, of wie er gelijk had, maar er wordt naar oplossingen gezocht. Dit betekent dat de relatie tussen de partijen niet onnodig beschadigd wordt. Meestal wordt deze zelfs beter. En dat is een grote winst van mediation, zeker als jullie elkaar blijven tegenkomen.

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
Mediation kan alleen succesvol zijn indien aan deze beide uitgangspunten is voldaan.

Vrijwilligheid

Je kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Als je in mediation gaat, dan betekent het dat je je zult inspannen om het goed en effectief te laten verlopen. Alle betrokkenen moeten de wil hebben om samen tot een oplossing voor het probleem te komen; anders is mediation gedoemd te mislukken.

In volledig verziekte verhoudingen waarin partijen elkaar naar het leven staan, is geen plaats voor mediation. Dan moeten andere methoden uitkomst bieden.

Vertrouwelijkheid

Er moet een vertrouwensband worden opgebouwd of hersteld tussen partijen en de mediator. Alles wat jullie bespreken tijdens de mediationgesprekken blijft daarom binnenskamers. Ook voor de mediator geldt deze strikte geheimhoudingsplicht. Deze leg je aan het begin van de mediation nadrukkelijk vastlegt.

Het mediationproces

Elke mediation is een uniek proces. Elk conflict is anders, elke persoon is anders. Toch zijn de fasen die een mediation doorloopt globaal gezien altijd hetzelfde.

Kennismaken en commitment voor het proces

In een eerste gesprek wordt de basis gelegd voor een succesvolle mediation. De uitgangspunten van mediation en de verplichting van alle betrokkenen worden verhelderd. Deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst die door alle betrokkenen, mits men de mediation wenst voort te zetten, wordt ondertekend.

Exploratiefase

Daarop volgt de exploratiefase. Een fase waarin duidelijk wordt hoe de deelnemers tegen het conflict aankijken. De kern van het conflict voor eenieder is boven water en ook welke zaken voor jou en de andere deelnemer(s) in de toekomst belangrijk zijn.

Oplossings- en onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop jullie oplossingen gaan bedenken. De mediator heeft verschillende hulpmiddelen om jullie daarbij te helpen. Vaak ontstaan er meerdere oplossingen. Vervolgens kies je de voor jullie beiden meest passende of acceptabele oplossing.

Afrondende fase

De oplossing die jullie hebben gekozen wordt vastgelegd in een afsluitende overeenkomst, ook wel ‘vaststellingsovereenkomst’ genoemd. Hierin staan alle afspraken genoemd die jullie gemaakt hebben. Jij en je ‘tegenpartij’ ondertekenen deze vaststellingsovereenkomst. Mediation is altijd op vrijwillige basis, maar zeker niet vrijblijvend. Door te ondertekenen, verklaart iedereen dat hij zich aan de afspraken houdt. Hiermee is de mediation afgerond.

Hoelang duurt mediation en wat kost het?

Eén van de grote voordelen van mediation is doorgaans dat de procedure snel is en de kosten beperkt blijven. Hoelang een mediation duurt, in uren en doorlooptijd, hangt ervan af hoe ingewikkeld het conflict is en hoever de ‘conflictpartijen’ uit elkaar staan.
Omdat je vooraf nooit precies weet hoeveel uur de mediation gaat duren, kun je van tevoren dus niet helemaal weten hoeveel de mediation je uiteindelijk gaat kosten.

Maar je mag ervan uitgaan dat een mediation goedkoper is dan een beroep doen op een advocaat. Het grote voordeel van mediation is tevens dat de oplossing een is waar jullie je beiden in kunnen vinden én waarin de relatie tussen jullie beiden niet beschadigd raakt en vaak zelfs verbetert.

De mediator

Om een mediation tot een goed einde te brengen, is het cruciaal dat wij als mediator onafhankelijk en onpartijdig zijn. Wij oordelen niet over het conflict en zijn in staat er persoonlijk buiten te blijven. We zijn getraind om je door het proces heen te leiden en hebben ons gecommitteerd onszelf steeds verder te ontwikkelen om dit proces voor jou zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van het MfN en het ADR. Dat betekent dat wij erkend zijn als (familie)mediator/full certified mediator.

De voordelen van mediation op een rij:

- De kosten zijn laag, en vrijwel zeker ook lager dan bij een gerechtelijke procedure.
- Vaak een relatief snel en positief resultaat.
- Het blijft vertrouwelijk en besloten.
- Het vindt plaats onder deskundige begeleiding.
- De partijen hebben een actieve rol.
- Het is toekomstgericht.
- De belangen van de betrokkenen staan centraal, niet de schuldvraag.
- Een duurzame, voor beiden acceptabele oplossing.
- De relatie wordt niet onnodig beschadigd.

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op door onderstaand formulier in te vullen:

Klantervaring

Wij willen je bedanken voor de inzichten die we door jouw manier van vragen hebben opgedaan. Wij zijn er zeker van dat ons dat tot betere gescheiden ouders maakt.
I. en J.

Aangenaam ik ben Ine Bolssens

Als echtscheidingsmediator ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van gesprekken om tot het beste resultaat te komen.

Waarmee kan ik je helpen?

De voordelen van ib mediation

 • MfN registermediator met accreditatie familiemediator
 • ADR full certified
 • KIES omgangsbegeleider
 • Vaak snel en positief resultaat
 • Belangen van alle betrokkenen centraal
 • Bijzondere aandacht voor de kinderen
 • Relatief lage kosten, geen gerechtelijke procedure
 • Deskundige begeleiding
 • De relatie wordt vaak verbeterd.